Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

Kategoria: Statut i regulaminy Opublikowano: wtorek, 10 wrzesień 2019 adminwww

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się bardziej człowiekiem(…), ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim , ale i dla drugich”

                                                                                    Jan Paweł II

 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Publicznej Szkoły Podstawowej

w Zgłobicach

 

 

Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018
 • Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania  pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych  przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia 28 sierpnia 2017 roku.

 

  

Wprowadzenie

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.

Nauczyciele wspomagają wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów

 a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.

 

 

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci

i młodzieży.

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.

I.Wstęp

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów, oraz treści i działania profilaktyczne skierowane do uczniów,  nauczycieli i rodziców.

Pomiędzy nimi następują wzajemne relacje w wyniku, których dokonuje się wszechstronny rozwój ucznia, który staje się otwarty na potrzeby drugiego człowieka, nie pomijając własnych.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Zgłobicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:

 • wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej),
 • wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,
 • ewaluacji wcześniejszego Programu Wychowawczego Szkoły  i Szkolnego Programu Profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017.
 • wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów wychowawczych, zespołów przedmiotowych,  itp.),
 • analizy ocen końcoworocznych,
 • sprawozdań wychowawców klas,
 • wywiadów z rodzicami, nauczycielami,
 • dokumentacji szkolnej,
 • innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują:

 • powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
 • zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
 • respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski),
 • współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
 • współodpowiedzialność za efekty realizacji programu,
 • inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki).

 

                                        

 

MISJA SZKOŁY

Istniejemy i pracujemy dla uczniów, ich rodziców i środowiska Doskonalimy własną osobowość, aby być wzorem dla każdego ucznia i w sposób zrozumiały, nowoczesny i ciekawy przekazywać swoją wiedzę. Jesteśmy szkołą reagującą na zmiany i otwartą na nowości.

 

Zapewniamy:

 • warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia,
 • jednolity program wychowawczo-profilaktyczny, w którym swoje działania opieramy o  uniwersalne wartości etyczno-moralne oraz zdobycie rzetelnej wiedzy prowadzącej do lepszego rozumienia świata ,ludzi i siebie,
 • kultywujemy wartości kulturowe małej ojczyzny i kraju,
 • wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie,
 • kształtujemy umiejętności postawy uczniów odpowiednio do naturalnej w tym wieku aktywności, pobudzania ich do samodzielności w procesie uczenia się oraz inspiracji do wyrażania własnych myśli i przeżyć,
 • wychowujemy w duchu tolerancji ,poszanowania odmienności i  niepełnosprawności innych,
 • propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia,
 • dbamy o bezpieczeństwo uczniów,
 • jesteśmy otwarci na potrzeby rodziców i środowiska,

 

Wspieramy:

 

 • wszelkie inicjatywy w podejmowaniu samodzielnych decyzji działań,
 • aktywność społeczną rodziców i uczniów,
 • rozwój samodzielności i odpowiedzialności i odpowiedzialności za siebie i innych,
 • rozwój zawodowy nauczycieli,
 • działania różnych instytucji, zapewniając uczniom niezbędną pomoc,

 

Umożliwiamy:

 • rozwijanie indywidualnych uzdolnień zainteresowań poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych i dodatkowych.
 • wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z deficytami rozwojowymi oraz  prowadzenie edukacji dla uczniów z różnorodnymi niepełnosprawnościami  posiadającymi  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • korzystanie z szerokiej bazy dydaktycznej szkoły :boiska szkolnego wielofunkcyjnego, biblioteki szkolnej, stołówki, świetlicy, pracowni komputerowej, językowej, gabinetu pedagoga, logopedy, pracowni Terapii Polisensorycznej,
 • udział rodziców kształtowaniu wizerunku szkoły,
 • stały kontakt rodziców z nauczycielami szkoły,
 • podejmowanie decyzji przez uczniów w sprawach dotyczących życia szkoły,
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej,
 • poradnictwo zawodowe,

 

Sylwetka absolwenta

Dążeniem Szkoły Podstawowej w Zgłobicach jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.

Uczeń kończący szkołę :

 • posiada rzetelną wiedzę i umiejętności, które pozwalają mu z sukcesem zdać egzamin gimnazjalny i sprawdzian po klasie VIII,
 • definiuje własne potrzeby i planuje sposób ich realizacji,
 • umie wykorzystać wiadomości z różnych przedmiotów,
 • potrafi współpracować w grupie i rozwiązywać konflikty,
 • umie komunikować się z innymi, jasno, swobodnie formułować i uzasadniać swoje myśli,
 • rozwija własne zainteresowania,
 • jest twórczy, kreatywny, posiada dociekliwość poznawczą,
 • rozwiązuje własne problemy,
 •  potrafi samodzielnie oceniać zachowanie swoje i innych, a także przewidzieć ich  konsekwencje,
 •  potrafi bronić swoich poglądów będąc tolerancyjnym wobec innych,
 • odróżnia dobro od zła,
 • kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,
 • szanuje siebie i innych,
 • jest odpowiedzialny,
 • zna i rozumie zasady współżycia społecznego,
 • korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,
 • jest ambitny,
 • jest odważny,
 • posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,
 • szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,
 • jest odporny na niepowodzenia,
 • integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,
 • inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły).
 • wzmacnia poczucie własnej wartości, akceptuje siebie, jest asertywny,
 • szanuje dobra wspólne i dziedzictwo kulturowe narodu,
 • działa na rzecz innych osób i instytucji (wolontariat),

 

Sylwetka nauczyciela – wychowawcy:

 • kieruje się wartościami miłości, mądrości, bezpieczeństwa i odpowiedzialności,
 •  wspiera inicjatywy i wszechstronny rozwój ucznia,
 • angażuje się w swoją pracę,
 •  pomaga uczniom w trudnych sytuacjach, jest gotowy poświęcić im czas i uwagę,
 •  szanuje poglądy innych, jest sprawiedliwy i obiektywny,
 •  we właściwy sposób modeluje proces kształcenia i wychowania,
 •  organizuje czas wolny,
 •  jasno i precyzyjnie wyraża swoje myśli, polecenia, kryteria itp.,
 •  jest specjalistą w swojej dziedzinie,
 •  doskonali swój warsztat pracy,
 •  umie pracować w zespole,
 •  integruje zespół klasowy,
 •  wdraża uczniów do pełnienia różnych ról społecznych,

 

 

Wizja szkoły

 

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki wizji możemy wywoływać napięcie twórcze, silnie motywować do działania, nastawiać pozytywnie.

-       Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli.

-       Nasza szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne.

-       W naszej szkole kładziemy nacisk na rozwijanie szczególnych uzdolnień uczniów.

-       W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy i współdziałaniu.

-       Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

-       Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na wysokim poziomie jakości.

-       Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczność lokalnej.

-       Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, kultury i sportu.

-       Są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.

 

 

Jako szkoła z „ Pasją i Pomysłem”  dążymy do rozwijania u uczniów zainteresowań i odkrywania talentów. Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli –Uczniów- Rodziców. Wartości jakimi się kierujemy to :szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej godności i tolerancja .W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest życzliwość i otwartość. W szkole panuje dobry klimat.

 

II. Cele ogólne

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. Fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych.
 2. Psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej.
 3. Społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych.
 4. Aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

 

 Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta.
 2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych.
 3. Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną.
 5. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami.
 6. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów.
 7. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów.
 8. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym.
 9. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej.

    10.Wspieranie edukacji rówieśniczej programów rówieśniczych mających

         na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach.
 2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów.
 3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji.
 4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu.
 5. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej.
 6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych.
 2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
 3. Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.
 4. Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
 2. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych.
 3. Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

 

Działania te obejmują w szczególności:

 1. Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
 2. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej.
 3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.
 4. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.
 5. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

  

Diagnoza sytuacji wychowawczej

 

W naszej szkole żaden uczeń nie jest anonimowy. Staramy się aby każdy uczeń traktowany był indywidualnie  ze swoimi potrzebami i ewentualnymi trudnościami.

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska szkolnego ,w wyniku której analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:

 • ankiety skierowanej do rodziców na temat ich oczekiwań dotyczących realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych
 • spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,
 • analizy dokumentacji szkolnej,
 • obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły(analiza uwag wpisanych do dziennika,
 • sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę ,

W wyniku diagnozy i ewaluacji Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktyki wyłoniono następujące obszary problemowe:

 

-brak motywacji do nauki –niskie potrzeby edukacyjne,

 

-trudności we właściwych relacjach rówieśniczych, konflikty ,izolacja,

 

-brak respektowania prze niektórych uczniów norm i zasad społecznych, w tym objawy zachowań agresywnych,

 

-problemy w integracji klas- konflikty klasowe, grupki, izolacja uczniów,

 

-niska frekwencja rodziców na spotkaniach ze specjalistami ,

 

-nadmierne i niewłaściwe korzystanie z internetu –problemy cyberprzemocy,

 

-używanie napojów energetyzujących, zainteresowanie budzącymi niepokój stanowiącymi zagrożenie dla zdrowia dietami ,

 

-pojawianie się przypadków fobii szkolnej ,zaburzeń emocjonalnych oraz zwiększonej absencji,

 

W związku z powyższym za najważniejsze działania w pracy wychowawczej realizowane w okresie 3 lat przyjęto:

 • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
 • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
 • wdrażanie do kultury osobistej i szacunku do drugiego człowieka,
 • wzmocnienie wychowawczej roli rodziny,
 • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
 • rozwijanie samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie,
 • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
 • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
 • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym,
 • rozwijanie idei wolontariatu,
 • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców,

 

działania  profilaktyczne programu to:

 • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
 • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
 • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, dopalaczy, alkoholu i narkotyków),
 • uwrażliwianie na wartość rodziny i dbanie o pogłębianie więzi rodzinnych,
 • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
 • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
 • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
 • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem,

III. Struktura oddziaływań wychowawczych

 1. 1.   Dyrektor szkoły:
 • stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły,
 • współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,
 • nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 

 1. 2.          Rada pedagogiczna:
 • uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
 • opracowuje projekt Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców ,
 • opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,

 

 1. 3.          Nauczyciele:
 • współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,
 • reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów,
 • przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością,
 • udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,
 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,
 • rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach,
 • wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia,

 

 1. 4.          Wychowawcy klas:
 • diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,
 • rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,
 • na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów,
  • przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy,
  • zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły,
  • są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu,
  • oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami,
  • współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach,
  • wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji,
  • rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców,
  • dbają o dobre relacje uczniów w klasie,
   • podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych,
   • współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży,
   • podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych

 

 1. 5.          Zespół wychowawców:
 • opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych,
 • analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,
 • ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy,
 • przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły,
 • inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły.

 

 1. 6.          Pedagog szkolny/psycholog:
 • diagnozuje środowisko wychowawcze,
 • zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach,
 • współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki,
 • zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów,
 • współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,

 

 1. 7.          Rodzice:
 • współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
 • uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,
 • uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę,
 • zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,
 • współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,
 • dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,
 • rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.

 

 1. 8.          Samorząd uczniowski:
 • jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,
 • uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,
 • współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,
 • prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

 

IV. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

     stanowi załącznik w Planie Pracy Szkoły.

 

V. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji.

 OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO

 1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
 2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.
 3. Objecie pomocą wszystkich  uczniów  wymagających wsparcia .
 4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.
 5. Wzajemna pomoc koleżeńska.
 6. Praca z uczniem słabym.

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:

 1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I.
 2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm i zasad zawartych w Szkolnym Regulaminie Ucznia.
 3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.
 4. Pozytywne relacje interpersonalne, umiejętność funkcjonowania w grupie społecznej.
 5. Organizacja imprez szkolnych i środowiskowych.
 6. Wolontariat.

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO

 1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.
 2. Udział w programach profilaktycznych promujących zdrowy tryb życia np. Trzymaj formę itd.
 3. Udział uczniów w dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego.
 4. Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia.
 5. Korzystanie z zajęć na basenie.

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO

 1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby.
 2. Przeprowadzenie  zajęć  psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.
 3. Mocne i słabe strony uczniów- umiejętność samooceny.
 4. Rozwijanie predyspozycji i pokonywanie potencjalnych trudności.
 5. Umiejętność panowania nad emocjami w sytuacjach trudnych.

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości.
 2. Zapoznanie  uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych

     w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.

     ( wrzesień każdego roku szkolnego)

 1. Poprawa relacji pomiędzy pracownikami szkoły i uczniami
 2. Tolerancja wobec niepełnosprawnych.
 3. Udział w uroczystościach kościelnych i szkolnych.

VI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

1)   Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

2)   Analizę dokumentacji,

3)   Przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

4)   Rozmowy z rodzicami,

5)   Wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców.

Odsłony: 1177