„Dogadajmy się! Budujmy mosty porozumienia”

Kategoria: Mediacje Opublikowano: wtorek, 27 sierpień 2019 adminwww

Informacje o mediacji w naszej szkole

Kategoria: Mediacje Opublikowano: poniedziałek, 26 sierpień 2019 adminwww

Od stycznia 2019 pojawią się rozszerzone zapisy w statucie szkoły w sprawie rozwiązywania konfliktów miedzy uczniami na drodze mediacji .Zapis ten wynika z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych ) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli;

Mediacja to metoda rozwiązywania konfliktów. Przy pomocy bezstronnego i neutralnego mediatora, uczestnicy mediacji w bezpośredniej rozmowie mogą wspólnie wypracować satysfakcjonujące dla nich rozwiązania.

ZALETY MEDIACJI

  • poszukiwanie wspólnych rozwiązań korzystnych dla obu stron konfliktu,

  • oszczędność czasu,

  • utrzymanie relacji uczeń -uczeń

  • ochrona dziecka przed uwikłaniem w konflikt dorosłych, pozwalająca rodzicom skoncentrować się na jego potrzebach,

  • bezstronność mediatora (wobec stron) i neutralność (wobec rozwiązań),

  • poufność,

  • umożliwienie otwartej, szczerej komunikacji między uczniami mediacji,

  • uczniowie sami poszukują rozwiązań co do ich konfliktu przy pomocy mediatora

  • sprzyja samodzielności w rozwiązywaniu konfliktów w przyszłości.

Mediator prowadzący proces mediacji ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej i poufnej atmosfery, jest neutralny – nie narzuca swojego punktu widzenia i swoich rozwiązań, jest bezstronny – dba o równowagę /równorzędność stron w trakcie całego procesu. Mediacje różnią się od rozstrzygnięć instytucjonalnych przede wszystkim tym, że ich celem nie jest ustalenie, kto ma rację, ale wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony sporu.

W naszej szkole działa już klub mediatora. Uczniowie chętni z klas VII zostali przeszkoleni jako mediatorzy rówieśniczy. Taki mediatorem może zostać  uczeń, który: - cieszy się autorytetem wśród kolegów - nauczyciele darzą go zaufaniem - reprezentuje wartości respektowane przez szkołę - posiada odpowiednie przeszkolenie w zakresie mediacji - stale doskonali swoje umiejętności - jest otwarty na ludzi i ich odmienność - stara się nie posługiwać w swoim postrzeganiu świata stereotypami - szanuje innych niezależnie od poglądów i wartości, jakie wyznają - w swoim życiu stara się rozwiązywać konflikty bez przemocy.

Uczniowie którzy chcieliby skorzystać z pomocy mediatora mogą zgłaszać się do wychowawcy, pedagoga . Mediacja może odbyć się albo przy mediatorze szkolnym-nauczycielu, lub w przy mediatorze rówieśniczym.

Przykładowe sprawy do mediacji to :

• znieważanie rówieśników ze względu na ich wygląd, ubranie, pochodzenie czy zachowanie,
• obrażanie członków rodziny rówieśników,
• wyśmiewanie się z niepełnosprawności,
• kradzieże  i chowanie cudzych przedmiotów,
• wyśmiewanie się np. za błędy popełnione na lekcjach, czy mniejsze zdolności
• niszczenie mienia,
• odrzucanie tj. nie dopuszczanie do zabawy w grupie,
• , kłótnie i inne nieporozumienia między rówieśnikami

Każda mediacja może zakończyć się ugodą-uzgodnieniami  stron co do rozwiązania sporu tak aby sytuacje takie już się nie pojawiały. Uczniowie sami wypracowują rozwiązanie konfliktu.

Zachęcamy do oglądnięcia symulacji mediacji wykonanej przez uczniów z Gnojnicy Dolnej

https://www.youtube.com/watch?v=Ol-mSxpW8x8