Egzamin ósmoklasisty

Kategoria: Uncategorised Opublikowano: piątek, 23 sierpień 2019 adminwww

Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII.  Do egzaminu ósmoklasisty przystępują uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej. Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego.
Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Haromonogram egzaminu w roku szkolnym 2019/2020 

 

Data egzaminu


W terminie głównym

Język polski21 kwietnia 2020 r. (wtorek)
godzina 9:00  

Matematyka 22 kwietnia 2020 r. (środa)
godzina 9:00

Język obcy nowożytny23 kwietnia 2020 r. (czwartek)
godzina 9:00 


W terminie dodatkowym

Język polski1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)
godzina 9:00  

Matematyka 2 czerwca 2020 r. (wtorek)
godzina 9:00

Język obcy nowożytny3 czerwca 2020 r. (środa)
godzina 9:00 

Termin ogłoszenia wyników: 19 czerwca 2020 roku. 

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów 

Materiały i przybory pomocnicze podczas egzaminu

Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu:

 

 • Długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem)przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi)
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

 Odsłony: 1737