Plan rozwoju szkoły w latach 2015-2020

Kategoria: Statut i regulaminy Opublikowano: wtorek, 10 wrzesień 2019 adminwww

Plan rozwoju szkoły

w latach 2015-2020

 

 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. K. Baczyńskiego w Zgłobicach

 

 

 

„Nasza szkoła to nasz wspólny dom”

 

 

 1. Cele szkoły:

CELE OGÓLNE:

 1. promować pozytywny wizerunek szkoły w środowisku.
 2. podnosić jakość nauczania i uczenia się.
 3. rozwijać samodzielność uczniów.
 4. kształtować wśród uczniów postaw: patriotycznych, prorodzinnych, prozdrowotnych.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. stwarzać równe szanse edukacyjne uczniom w myśl zasady,  że każdy uczeń ma prawo do pełnego i wszechstronnego rozwoju na miarę swoich możliwości.
 2. pracować na rzecz środowiska lokalnego i szukać w nich sojuszników dla naszych działań.
 3. budować autorytet szkoły i rodziny wspólnie z rodzicami.

 

 1. MODEL ABSOLWENTA

Obowiązkiem szkoły w obecnych czasach jest wypracowanie takiego modelu absolwenta aby miał szansę rozwoju osobowości swoich uzdolnień i umiejętności, zdobywania dalszego wykształcenia poprzez kształcenie ustawiczne.

 

NASZ ABSOLWENT: 

 • ma poczucie własnej godności i wartości
 •  wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce
 •  jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki
 •  szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe
 •  odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości
 • rozumie innych i potrafi z nimi współpracować
 • radzi sobie ze stresem
 • jest otwarty na innych, szczery i życzliwy
 • jest asertywny
 • jest kulturalny i odpowiedzialny
 • ma poczucie humoru
 • dba o swoje zdrowie i otoczenie

 

 1. NAUCZYCIEL W NASZEJ SZKOLE:

 

NASZ NAUCZYCIEL:

 • uczy poszukiwania porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł
 • oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 
 • uczy odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń i nawyków 
 • uczy rozwiązywania problemów w sposób twórczy
 • troszczy się o harmonijny rozwój ucznia,  wprowadza go w świat wiedzy
 • stwarza sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości
 • rozwija zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego
 • rozwija zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych,  funkcjonalnych, czasowych i przestrzennych itp.

 

 1. NASZA SZKOŁA

BAZA SZKOŁY

 1. Monitorowanie stanu technicznego pomieszczeń.
 2. Dokonywanie drobnych prac renowacyjnych.
 3. Odnawianie pomieszczeń  wymagających remontu.
 4. Wyposażenie sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne konieczne do realizacji podstawy programowej.
 5. Posiadanie sali polisensorycznej do prowadzenia zajęć specjalistycznych.
 6. Wykorzystanie w pełni warunków szkoły i otoczenia do organizacji zajęć sportowych (sala gimnastyczna, plac zabaw).
 7. Wyposażenie szkoły w sprzęt do zabaw rekreacyjnych (klasy, szachy ogrodowe, twist, skatepark)
 8. Korzystanie z TIK na zajęciach z uczniami.
 9. Funkcjonowanie sieci wi-fi

10.Wyposażenie sali lekcyjnych w sprzęty multimedialne

11.Funkcjonowanie dziennika elektronicznego.

 

PRZEWIDYWANIE INWESTYCJE

 1. Utworzenie nowoczesnej pracowni językowej.
 2. Doposażenie pracowni szkolnych w nowoczesne pomoce edukacyjne.
 3. Pozyskiwanie nowego sprzętu komputerowego.
 4. Modernizacja łazienek i szatni dla uczniów.
 5. Wyposażenie szkoły w klimatyzację.
 6. Stworzenie placu zabaw.
 7. Wybudowanie muszli koncertowej.
 8. Pokrycie boiska szkolnego materiałem poliuretanowym.
 9. Stworzenia bieżni wokół boiska.

10.Powołanie Stowarzyszenia u Baczyńskiego.

11.Wzmocnienie wi-fi w salach lekcyjnych.

12.Modernizacja Sali polisensorycznej.

 

 1. POZIOM NAUCZANIA I OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY

Jednym z zadań naszej szkoły jest przygotowanie młodego człowieka do podejmowania nowych wyzwań na kolejnych etapach edukacyjnych. W realizacji tego zadania bardzo ważną jest motywacja i chęć działania.

Aby uświadomić naszym uczniom istotę i rolę nauki, także wykształcenie w dzisiejszym świecie jako szkoła gwarantujemy im:

 1. Stosowanie nowoczesnych metod nauczania poprzez:
 • Zapewnienie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli
 • Dbałość o lepsze wykorzystanie istniejącej bazy dydaktycznej
 • Poszukiwanie różnorodnych form aktywizacji uczniów
 • Stałe polepszanie i unowocześnianie bazy dydaktycznej
 • Pogłębianie wiedzy i umiejętności poprzez uczestniczenie w pozaszkolnych formach kształcenia
 1. Udostępnianie nauczycielom nowoczesnych środków medialnych w celu uatrakcyjnienia zajęć dydaktycznych i w celach samokształceniowych.
 2. Systematyczne informowanie nauczycieli o zmianach w przepisach oświatowych związanych z reforma oświaty, zapewnienie dostępu do najmowych materiałów szkoleniowych.
 3. Udział w tworzeniu europejskich projektów edukacyjnych w celu pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.
 4. Oferta edukacyjna  umożliwia realizację podstawy programowej poprzez:
 • Działanie w szkole biblioteki i świetlicy szkolnej
 • Rozwijanie zainteresowań uczniów i pomoc w przezwyciężaniu trudności w nauce
 • Wybieranie programów nauczania zgodnie z podstawą programową
 • Stosowanie nowatorskich rozwiązań programowych oraz realizowanie innowacji pedagogicznych przez nauczycieli
 • Tworzenie programów autorskich
 • Rozwijanie nawyków i potrzeb stałego kontaktu z kulturą
 • Poznawanie ciekawych form spędzania czasu poprzez uczestnictwo w zajęciach i spektaklach teatralnych, lekcjach muzealnych, koncertach filharmonii, wystawach, a także zwiedzanie zabytków
 • Rozwijanie zainteresowań poprzez udział w zajęciach cyklicznych wyjazdowych w Pałacu Młodzieży (ceramika, taniec, zajęcia plastyczne).
 • Kształcenie umiejętności posługiwania się językami obcymi (drugi język obcy – język niemiecki od klasy 4) wraz ze znajomością kultury i obyczajów państwa UE i świata.
 • Promowanie zdrowego stylu życia i zachowania proekologicznego , biorąc udział w ogólnopolskich programach między innymi: ,,Sprzątanie świata”, ,,Szklanka mleka”, ,,Owoce i warzywa w szkole” „Nie pal przy mnie proszę”, „Europejski program walki z rakiem” oraz organizując wolny czas dzieciom: piesze wycieczki „Piechur”, wycieczki rowerowe „Szprycha” 
 • Podejmowanie akcji charytatywnych (Góra grosza, zbiórka plastikowych zakrętek, pomoc pieniężna dla dziecka z Afryki).
 • Posiadanie bogatej oferty pomocy multimedialnych i dydaktycznych (pracownia komputerowa, tablice interaktywne, laptopy, audiobooki, keyboard, bogaty księgozbiór z lekturami szkolnymi, słownikami i encyklopediami dla nauczycieli i uczniów).
 • Udostępnianie bieżących informacji na stronie internetowej www.szkola.zglobice.pl
 • Kultywowanie tradycji patriotycznych, regionalnych i religijnych poprzez organizowanie: apeli szkolnych, akademii i uroczystości, w których udział biorą: społeczność szkolna, rodzice, mieszkańcy, przedstawiciele samorządowi i zaproszeni goście.
 • Przygotowywanie uczniów do zajęć lekcyjnych w ZAKĄTKU (odrabianie zadań domowych).
 • Nauczanie trzeciego języka obcego - Język rosyjski w ramach godzin pozalekcyjnych.
 • Realizacja zajęć dodatkowych zgodnie z propozycjami rodziców.
 1. Umożliwienie kontaktu z żywym językiem obcym – język angielski oraz stosowanie języka w praktyce poprzez udział uczniów i absolwentów szkoły w zajęciach letniej szkoły języka angielskiego Learning Enterprises
 2. Poszukiwanie nowych kontaktów ze szkołami w państwach Unii Europejskiej: wymiana doświadczeń, organizowanie wymiany uczniów w celu zdobywania nowych umiejętności.
 3. Udostępnienie uczniom możliwości korzystania z pływalni.

 

 1. OPIEKA I WYCHOWANIE
  1. Budowanie relacji opartych na wspólnym zaufaniu.
  2. Usprawnianie metod pracy wychowawczej i wdrażania programu wychowawczego szkoły w oparciu o uaktualnienie współpracy z rodzicami i instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą szkoły.
  3. Wdrażanie w szkole nowoczesnych i skutecznych programów profilaktycznych.
  4. Otoczenie pomocą dzieci o gorszym statusie materialnym i ze środowisk patologii społecznej.
  5. Rozpoznawanie potrzeb wychowawczych i opiekuńczych uczniów oraz analizowanie skuteczności działań wychowawczych.
  6. Współpraca z pedagogiem szkolnym w tworzeniu programów profilaktycznych.
  7. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym, pedagogizacja rodziców.
  8. Przestrzeganie praw człowieka i wrażliwości na potrzeby osób chorych, niepełnosprawnych i pokrzywdzonych.
  9. Wpajanie zasad właściwego zachowania się w szkole i poza szkołą.

10.Troszczenie się o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów.

11.Uczenie samodyscypliny i samodzielności podczas wyjazdów na Zielone szkoły w kraju oraz poza jego granicami.

 

 1. ZAPEWNIENIE WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM. PROMOCJA SZKOŁY.
  1. Prace na rzecz środowiska lokalnego poprzez działalność wolontaryjną, organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych i sportowych.
  2. Kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, promowanie jej poprzez opracowanie  i wydawanie folderów, prezentacje multimedialne, zaangażowanie w lokalnie organizowane akcje, należyte zachowanie uczniów i nauczycieli i umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły.
  3. Ścisłe zaangażowanie szkoły w życie Niepublicznego Przedszkola „ Kraina Marzeń”.
  4. Organizowanie konkursów gminnych na terenie szkoły.
  5. Rejestrowanie ważnych wydarzeń z życia szkoły  w kronice, na stronie internetowej szkoły, umieszczanie informacji na portalach społecznościowych / informacje o akcjach oraz bieżących wydarzeniach z życia szkoły/,a także promowanie jej w prasie lokalnej.
  6. Uwzględnienie w programach dydaktycznych ścieżki regionalnej ze szczególnym uwzględnieniem historii, tradycji, kultury, ochrony środowiska, współczesnych problemów społeczno gospodarczych.
  7. Angażowanie absolwentów w życie szkoły poprzez wolontariat, dodatkowe zajęcia, uroczystości.
  8. Współpraca z instytucjami działającymi na terenie Zgłobic (parafia, przedszkole, Ośrodek Wsparcia Dziennego, Ludowy Klub Sportowy Ochotnicza Straż Pożarna, Klub Seniora, stowarzyszenia instytucje oraz firmy), oraz zachęcanie ich do prezentowania swojej działalności społeczności szkolnej.

 

 

 

 1. STYMULOWANIE AKTYWNOŚCI RODZICÓW.
  1. Angażowanie rodziców do działań na rzecz szkoły poprzez zapraszanie do udziału w realizacji wspólnych zadań.
  2. Organizowanie zebrań warsztatowych z rodzicami poświęconych rozpoznawaniu wzajemnych potrzeb, oczekiwań i problemów.
  3. Wyróżnianie rodziców szczególnie zaangażowanych w życie szkoły.
  4. Podejmowanie z rodzicami działań zmierzających do ciągłego rozwoju szkoły.
  5. Ustalenie form i terminów kontaktów z rodziców z nauczycielami.
  6. Eksponowanie w widocznym miejscu na terenie szkoły /klasy/ adresowanych do rodziców informacji związanych z działaniami szkoły.
  7. Zapoznawanie rodziców z efektami dokonanych pomiarów dydaktycznych
  8. Zasięganie opinii rodziców w sprawach uczniów, klas, szkoły.
Odsłony: 676