Regulamin świetlicy

Kategoria: Świetlica Opublikowano: poniedziałek, 21 czerwiec 2021 adminwww

 

„ SŁONECZKO” 

Regulamin pracy świetlicy

w Publicznej Szkole Podstawowej w ZgłobicachCelem świetlicy szkolnej jest organizowanie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych dla dzieci rodziców  pracujących.

         (godziny pracy świetlicy mogą  ulec zmianie – wg zapotrzebowania)

Dziecko musi być odebrane ze świetlicy do godziny 15.30.

Osoba odbierająca dziecko ze świetlicy zobowiązana jest powiadomić o tym wychowawcę świetlicy. Uczniowie mogą samodzielnie wychodzić ze świetlicy do domu, jeżeli posiadają pisemne pozwolenie rodziców.

 Bez takiego upoważnienia dziecko nie może opuścić świetlicy.

a zachowanie dziecka nie uległo zmianie – możliwość uczęszczania na świetlicę może zostać zawieszona.

Zobowiązanie się do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz do ścisłej współpracy z personelem świetlicy  w celu zapewnienia dziecku najlepszych warunków pobytu w świetlicy.  REGULAMIN ŚWIETLICY W SZKOLE PODSTAWOWEJ im. K. K. Baczyńskiego w ZGŁOBICACH

 1. Podstawą prawną funkcjonowania świetlicy szkolnej jest Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. 2004 Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.).

Zmiana w przepisach prawa 4 czerwca 2014 (Dz.U. z 2014 r.poz.642) 

       b. Świetlica jest integralną częścią szkoły - w swojej programowej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści

i działań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w szkolnym programie profilaktyki oraz w programie wychowawczym szkoły.

       c. W świetlicy zadania realizowane są według Rocznego planu pracy

i miesięcznego rozkładu zajęć opracowanego w oparciu o Roczny plan pracy szkoły.

       d. Regulamin świetlicy opracowywany jest przez wychowawców świetlicy, modyfikowany w miarę potrzeb i zatwierdzany przez dyrektora szkoły.

       e. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25. 

 

 1. Głównym celem świetlicy jest:
 2. zapewnienie zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych, obowiązkowych zajęciach edukacyjnych
 3. tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w odrabianiu lekcji
 4. rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków
 5.     prawidłowy rozwój fizyczny 
 6.  Do podstawowych zadań świetlicy należy:
 7. zapewnienie opieki wychowankom przed i po zajęciach lekcyjnych 
 8. pomoc w odrabianiu lekcji
 9. organizowanie gier i zabaw ruchowych
 10. organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów
 11. współpraca z wychowawcami klas w zakresie zadań opiekuńczych
  i wychowawczych szkoły wynikających z jej programu wychowawczego oraz rocznych planów pracy
 12. kształtowanie nawyków kultury życia codziennego
 13. rozwijanie samodzielności i  społecznej aktywności.

 

 1. Nadzór nad świetlicą sprawuje dyrektor szkoły.
 2. Świetlica szkolna czynna jest we wszystkie dni nauki szkolnej, od godz. 6.30 do godz. 15.30.
 3. Podczas dni nauki szkolnej, wolnych od zajęć dydaktycznych pełni wyłącznie funkcję opiekuńczą.
 4. Zgłoszenie dziecka do świetlicy odbywa się poprzez złożenie do świetlicy szkoły kompletnie wypełnionej przez rodzica lub prawnego opiekuna dziecka – „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” oraz potwierdzenia zapoznania się z „Regulaminem Świetlicy”.
 5. Niekompletnie wypełnione przez rodziców, prawnych opiekunów dziecka „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” nie będą przyjmowane.
 6. Zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” informacje stanowią podstawę przyjęcia dziecka do świetlicy oraz służą zapewnieniu mu bezpieczeństwa.
 7. W świetlicy mogą przebywać uczniowie, którzy nie uczęszczają
  na lekcje są z nich zwolnieni, jednak tylko w godzinach ich trwania.
 8. Do świetlicy uczniowie przychodzą w obuwiu zmiennym i bez kurtek.
 9. Odpowiedzialność nauczyciela-wychowawcy świetlicy za ucznia rozpoczyna się z chwilą przyprowadzenia go do świetlicy i zgłoszenia   tego faktu nauczycielowi świetlicy.
 10. Uczniowie zerówki i klas I-III przebywający w świetlicy szkolnej, rozpoczynający o określonych godzinach zajęcia, zabierani są na nie przez nauczycieli, katechetów  z którymi te zajęcia rozpoczynają. Po skończonych zajęciach wracają do świetlicy szkolnej także tylko pod opieką swoich nauczycieli, katechetów, z którymi mieli ostatnią godzinę zajęć lub pracownika szkoły.
 11. Uczniowie klas starszych na swoje zajęcia udają się samodzielnie, a godziny ich wyjść są im przypominane przez nauczycieli, wychowawców świetlicy.  
 12. Korzystanie przez uczniów przebywających w świetlicy z telefonów komórkowych jest wykluczone. 
 13. Świetlica realizuje swoje zadania według opracowanego „Rocznego planu pracy świetlicy”    układanego przez wychowawców na dany rok szkolny, zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
 14. Wychowawcy świetlicy dokonują oceny zachowania uczniów zgodnie
  z kryteriami zawartymi w Statucie Szkoły.
 15. Oceny zachowania uczniów podczas pobytu w świetlicy szkolnej uwzględniane są przez wychowawcę klasy przy wystawianiu oceny półrocznej/rocznej.
 16. Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. 

        Uczniowie przechodzący na Świetlicę Parafialną udają się na nią pod kierunkiem pracownika szkoły.

 1. Jeżeli uczeń odbierany jest przez rodziców lub osoby przez nich upoważnione zaraz po lekcjach, a zapisany jest do świetlicy, osoba odbierająca ucznia jest zobowiązana do zgłoszenia wcześniejszego odbioru dziecka wychowawcy świetlicy.
 2. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień w przypadku:
 3. a) samodzielnych wyjść ucznia do domu
 4. b) odbierania ucznia przez inne osoby niż rodzic/prawny opiekun
 5. c) oświadczeń o samodzielnym powrocie dziecka do domu
 6. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej
  i punktualnego odbierania uczniów po skończonych zajęciach.
 7. W razie nieodebrania ucznia ze świetlicy dziecko może zostać przeprowadzone za zgodą na Świetlicę Parafialną a w ostateczności po braku kontaktu telefonicznego, przekazane pod opiekę odpowiednim organom policji.
 8. O bieżących zwolnieniach ucznia z zajęć świetlicowych wychowawcy świetlicy będą powiadamiani przez rodziców, prawnych opiekunów, wychowawców klas lub innych nauczycieli naszej szkoły.
 9. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez ucznia muszą być przekazane do wychowawcy świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców, prawnych opiekunów piśmie.
 10. W przypadku braku pisemnej informacji od rodziców o zwolnieniu ucznia
  z zajęć świetlicowych dziecko nie będzie mogło opuścić świetlicy.
 11. Samodzielnie wyjść ze świetlicy może wyłącznie uczeń posiadający pisemną zgodę rodziców, prawnych opiekunów.
 12. Zgoda rodzica, prawnego opiekuna  na samodzielne powroty ucznia
  do domu wyrażona telefonicznie nie będzie brana pod uwagę przez nauczyciela świetlicy.
 13. W nagłych przypadkach rodzice, prawni opiekunowie nie mogący osobiście odebrać ucznia ze świetlicy, zobowiązani są o tym fakcie poinformować telefonicznie wychowawcę świetlicy oraz przekazać mu informację, kto zgłosi się do świetlicy po odbiór ich dziecka.
 14. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiada rodzic (opiekun).
  Za rzeczy przynoszone przez dzieci, świetlica nie ponosi odpowiedzialności.
 15. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły lub wicedyrektor wychowawca świetlicy.
 16. Do świetlicy w pierwszej kolejności przyjmuje się uczniów rodziców/ opiekunów prawnych, pracujących zawodowo.

 

 1. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma prawo do: 
 2. zorganizowanej opieki wychowawczej
 3. życzliwego traktowania
 4. poszanowania godności osobistej
 5. uczestniczenia w grach i zabawach organizowanych przez wychowawców
 6. zgłaszania własnych propozycji zabaw
 7. korzystania z wyposażenia świetlicy
 8. pomocy przy odrabianiu lekcji
 9. ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną
 10.     rozwoju zainteresowań
 11. Uczeń jest zobowiązany do: 
 12. przychodzenia do świetlicy bezpośrednio po zakończeniu zajęć lekcyjnych i zgłoszenia swojej obecności wychowawcy
 13. przestrzegania regulaminu świetlicy
 14. przestrzegania zasad i norm obowiązujących w szkole i w świetlicy
 15. kulturalnego zachowania wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 16. pomagania młodszym kolegom
 17. dbania o wspólne dobro, ład i porządek
 18. dbania o bezpieczeństwo swoje i kolegów
 19. stosowania się do poleceń wychowawców
 20. aktywnego uczestnictwa w zajęciach
 21. odrabiania lekcji w wyznaczonych godzinach
 22. informowania nauczyciela o każdorazowym zamiarze opuszczenia świetlicy

 

Regulamin konkursu „Świetlicowe Słoneczko”

 1. Zapoznanie uczniów z regulaminem na „Świetlicowe Słoneczko”
 2. Nagrodę, wyróżnienie udziela wychowawca świetlicy poprzez pochwałę, umieszczeniem „słoneczka” na świetlicowej tablicy zachowania , drobny upominek, dyplom na zakończenie roku szkolnego.
 3.  Karą może być indywidualne upomnienie i umieszczeniem „chmurki” w świetlicowej tabeli zachowania, rozmowa

 z wychowawcą klasy, pedagoga, uwaga wpisana do zeszytu, e-dziennika, rozmowa z rodzicami.

 1.  Wychowankowie, którzy nie przestrzegają regulaminu świetlicy mogą zostać ukarani według zasad określonych w Statucie Szkoły

       

 1. Zadaniem świetlicy jest rozwijanie dialogu, partnerstwa i współdziałania nauczycieli z rodzicami.
 2. Wspólnym celem działań rodziców i nauczycieli świetlicy jest wychowywanie, edukowanie i opieka nad naszymi uczniami.
 3. W trakcie odbierania dzieci ze świetlicy przez rodziców/prawnych opiekunów następuje wymiana informacji na temat postaw                   i  zachowania uczniów.
 4. Podczas codziennych kontaktów wychowawca i rodzic mogą wspólnie wypracować sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów.
 5. Rodzice czynnie uczestniczą w pracy świetlicy (propozycje, wnioski, przekazywanie dowolnej wpłaty na herbatę dla dzieci, zabawek, gier itp. na potrzeby świetlicy)
 1. Nauczyciel świetlicy odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo uczniów
  od chwili ich zgłoszenia się do świetlicy do rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz od chwili zakończenia zajęć lekcyjnych do przekazania ich rodzicom/opiekunom prawnym.
 2. Prowadzi zajęcia programowe i inne wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej.
 3. Prowadzi dziennik zajęć wychowawczych.  Zasady wypełniania dziennika regulują odrębne przepisy.
 4. Nauczyciel świetlicy informuje wychowawców poszczególnych klas o funkcjonowaniu dziecka podczas zajęć świetlicowych. Informacje te uwzględnia się przy ustalaniu oceny z zachowania.
 5. W przypadku zaistnienia wypadku, któremu uległ wychowanek, niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych, Dyrektora szkoły oraz  Pogotowie Ratunkowe.
 6. Współpracuje z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami.
 7. Wspomaga działania szkoły w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

 

 1. e- dzienniki zajęć pracy świetlicy z odnotowaną obecnością
 2.   Dziennik  obecności, organizacji pracy świetlicy (papierowy -zastępczy)
 3. Program pracy opiekuńczo wychowawczej
 4.   Roczny plan pracy świetlicy. Miesięczne plany pracy świetlicy
 5. Sprawozdania z działalności świetlicy półroczne i roczne
 6. Regulamin świetlicy szkolnej
 7. Regulamin uczestnika świetlicy. 
 8.   Regulamin zachowania - konkurs „ Świetlicowe Słoneczko”
 9. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.  Potwierdzenia rodziców/prawnych opiekunów z regulaminem świetlicy (2 str. Karty    zgłoszenia)
 10. Strona internetowa świetlicy szkolnej

 

 1. Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej zostają zapoznani z Regulaminem świetlicy na początku roku szkolnego.
 2. Regulamin świetlicy jest dostępny na stronie internetowej szkoły w zakładce Świetlica oraz w wersji papierowej u nauczycieli świetlicy.
 3. Regulamin świetlicy zostaje przyjęty do przestrzegania po zatwierdzeniu przez dyrektora szkoły.                                                       Osoba nadzorująca pracę świetlicy:  dyrekcja szkoły i wychowawcy   

Odsłony: 386