Procedury bezpieczeństwa PSP Zgłobice na rok szkolny 2020/2021

Kategoria: Procedury i zalecenia COVID Opublikowano: poniedziałek, 31 sierpień 2020 adminwww

Procedury bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach

Rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) wprowadza się wewnętrzne proceduryw celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

 

Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły

 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych.

 1. Uczniowie wchodzący do budynku szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa 

do momentu rozpoczęcia zajęć lekcyjnych oraz dezynfekcja rąk.

 1. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą dwoma wejściami: 
 • klasy 1-4 – wejście główne 
 • klasy 5-8- wejście zachodnie
 1. Opiekunowie odprowadzający i przyprowadzający uczniów klas 1 mogą wchodzić 

na korytarz na parterze i do szatni, zachowując zasady:

  1. jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi musi wynosić min. 1,5 m,
  3. dystans od pracowników szkoły musi wynosić min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, nosić rękawiczki jednorazowe lub dezynfekować ręce).
 1. Opiekunowie klas 2-8 komunikują się z nauczycielami i pracownikami szkoły 

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

 1. Po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce ( dystrybutor z płynem 

do dezynfekcji znajduje się na korytarzu na parterze).

 1. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.
 2.  W pomieszczeniach szatni może przebywać jednocześnie 4 uczniów – nauczyciel dyżurujący na parterze zobowiązany jest do częstego monitorowania pomieszczeń szatni.
 3. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu z osobami trzecimi - od godziny 8.15 budynek szkoły będzie zamknięty. Kontakt z pracownikami szkoły – dzwonek w holu. Osoby z zewnątrz są zobowiązane do zapisania się na listę wchodzących do budynku szkoły (Imię, nazwisko, telefon).
 4. Rodzice uczniów klas 2 i 3 po skończonych zajęciach odbierają dzieci przed głównym wejściem do szkoły.

 

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych

 • 1
 1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 3. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby zróżnicować godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie 

nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 
 2. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których 

nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować.

 1. Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej 1 raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 2. W klasach 4-8 należy dezynfekować powierzchnie dotykowe po każdej lekcji, 

w klasach 1-3 po skończonych zajęciach.

 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu,(gabinet higienistki) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

           Dotyczy zajęć wychowania fizycznego

   1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.
   2. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.
   3.  Należy wietrzyć salę, co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
   4. Zajęcia wychowania fizycznego w miarę możliwości powinny być realizowane
    na zewnątrz budynku szkoły.
   5. Podczas realizacji  zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
   6. Uczniowie oraz nauczyciele są zobowiązani po każdej lekcji do mycia
    i dezynfekowania rąk.

 

Procedura organizacji przerw oraz dyżurów nauczycieli na przerwach

   1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.
   2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
   3. W czasie przerw uczniowie powinni zasłaniać usta i nos, poza przypadkiem spożywania posiłku lub gdy nauczyciel dyżurujący zdecyduje inaczej.
   4. Nauczyciele w klasach I–III organizują przerwy dla swoich uczniów naprzemiennie w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Przerwa o godz.8.50 jest przeznaczona na śniadanie, uczniowie pozostają w salach.
   5. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z pobytu na świeżym powietrzu na boisku asfaltowym. 
   6. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
   7. Zadaniem nauczyciela dyżurującego jest dbanie o to, aby uczniowie przebywali w czasie przerw wyłącznie w swoim gronie, bez kontaktu 

z uczniami z innych oddziałów, aby w miarę możliwości ograniczyć ewentualne rozprzestrzenianie się wirusa.

   1. W łazienkach znajdują się instrukcje: „Jak skutecznie myć ręce”. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk - zwłaszcza przed posiłkiem, ochrona podczas kichania i kaszlu (zasłanianie ust zgiętą ręką) 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

   1. W toalecie może przebywać jednocześnie 3 osoby.

 

   Procedura bezpieczeństwa pracy stołówki i wydawania posiłków

    1. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
    2. Odległość między stanowiskami pracy na stołówce szkolnej powinna wynosić co najmniej 1,5 m.
    3. Jeżeli zachowanie warunku, o którym mowa w ust.2 jest niemożliwe, wówczas pracodawca zapewnia środki ochrony osobistej, w postaci masek, przyłbic, rękawic ochronnych, fartuchów.
    4. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych, sztućców oraz opakowań produktów.
    5. Posiłki wydawane będą z zachowaniem zasady ograniczenia liczby uczniów przebywających jednocześnie na stołówce oraz zasad ograniczenia możliwości ewentualnego rozprzestrzeniania się wirusa.

W tym celu:

 • Stosuje się zmianowe wydawanie posiłków – 3 zmiany.
    1. W stołówce personel kuchni obowiązany jest do dezynfekcji blatów stołów przed każdorazowym wydawaniem posiłków poszczególnym grupom dzieci.
    2. W stołówce pracownik kuchni obowiązany jest przygotować nakrycie stołów - sztućce, talerze dla każdego dziecka w bezpieczny sposób.
 1.   Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce 

z  dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 600 C lub je wyparzyć.

 1. Dodatki do posiłków np. chleb -  wydawane są przez obsługę. 
 2. Na stołówce nie obowiązuje samoobsługa.
 3. Ważne! – Podczas przerw obiadowych w stołówce mogą przebywać pracownicy stołówki, uczniowie i nauczyciele spożywający posiłki 

oraz nauczyciele dyżurujący.

 

Porcedura bezpieczeństwa – świetlica szkolna „Słoneczko”.

 

 1. Na świetlicę szkolną będą przyjmowane wyłącznie dzieci rodziców pracujących. Rodzice są zobowiązani do dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie (dostarczyć do sekretariatu szkoły) osobiście lub drogą elektroniczną.

 

 

 • Uczniowie odbierani są ze świetlicy przez rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. Osoby odbierające dzieci ze świetlicy zobligowane są do korzystania z osobnego wejścia na świetlicę od strony zachodniej.

 

 

 1. Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grupy świetlicowej będzie rygorystycznie przestrzegana (25 uczniów).

 

 1. Świetlica szkolna nie zapewnia uczniom napojów (herbata, woda mineralna), dzieci przynoszą napoje we własnym zakresie.

 

 1. Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny, częstego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa w czasie kaszlu lub kichania.

 

 1. Rodzice, którzy są w stanie zorganizować opiekę dziecku przed i po zajęciach szkolnych, proszeni są o niezostawianie dzieci w świetlicy szkolnej.

 

 1. Sale będą wietrzone raz na godzinę, w czasie przerwy,  a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

 

 1. W sali, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie prać lub zdezynfekować (np. pluszowe zabawki), a wykorzystywane przybory sportowe – piłki, skakanki, obręcze będą dezynfekowane.

 

 1. Uczeń będzie korzystał z własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

 

 1.  Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów.

 

 1.  Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, będą mogły korzystać z placu zabaw, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.

 

 1.  Sprzęt na placu zabaw będzie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

 

 1.  W okresie pandemii nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły (np. spacer).

 

 1.  Podczas odbierania uczniów, należy zachować wszelkie środki ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) oraz dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący, co najmniej 2 metry.

 

 1.  Rodzice klas 1 mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, wyznaczonej w szkole.

 

 1.  W zajęciach opiekuńczo-wychowawczych mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną.

 

 1.  Dzieci do świetlicy szkolnej przyprowadzane/ odbierane są przez osoby zdrowe. Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.

 

 1.  Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby, należy je odizolować w wyznaczonym miejscu, z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców w celu pilnego odebrania dziecka ze szkoły.Odsłony: 729